Lướt đc như thế cần phải có thời gian luyện tập đó bợn ! để bắn đc như thinh11 vs lynk vs shin thì phải tính đến vài năm đó !