Tôi Nói Thẳng Luân ! Đề Nghị Anh Huy xem Lại server chơi tí lại điss là sao ?