- Tiên sư tụi bay thống nhất thì thống nhất 1 thể coi. Cái lúc nghỉ hè 1 tháng ý. Tổ chức vào tầm đó đi. Tháng 7, Tháng 8 tụi tao đi nhận lớp, học quân sự rồi :3