E chúc a cố gắng trong thời gian quân đội nhé, chúc a làm chức to trong đó :)) Và để thằng em này có chỗ dựa dẫm và bảo kê :)