- Cách xóa game là cái cách thông dụng, à nhầm. Hữu dụng nhất