Tình hình là 1 đường dây fram bi bắt và đưa ra ánh sáng đây