Như tiêu đề đã nêu rõ và clip dưới đây
BQT Xử mạnh tay vì đã vi phạm nhiều lần